เทคโนโลยีการสื่อสารมีความสำคัญต่อกระบวนการใช้ชีวิตของมนุษย์ในโลกปัจจุบัน


ปัจจุบันโลกได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยและกว้างไกลยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เทคโนโลยีการสื่อสารถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากเพราะในปัจจุบันนี้มนุษย์มีความจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาและสื่อสารกันในวงที่กว้างขึ้นเทคโนโลยีการสื่อสารช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ส่งสารคือช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางของข้อมูล สามารถพูดคุยติดต่อกันได้แม้จะอยู่ห่างไกลกันเท่าใดก็ตาม โดยจะเห็นว่าปัจจุบันการสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมากผนวกกับยุคนี้เป็นยุคของเทคโนโลยีจึงมีการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการสื่อสารเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ความแม่นยำ และความทั่วถึงได้เป็นอย่างดี เราจะเห็นจากการายงานข่าวหรือสถานการณ์ปัจจุบันที่สามารถรายงานข่าวได้รวดเร็วเกาะติดและทันเหตุการณ์มากกว่าอดีต เพราะสืบเนื่องด้วยเทคโนโลยีนั่นเอง นอกจากนี้การถ่ายทอดข่าวจากทั่วโลกเรายังสามารถติดตามชมข่าวหรือการถ่ายทอดสดในเรื่องต่างๆทั่วทุกมุมโลกก็เพราะดาวเทียมที่เป้นเทคโนโลยีการสื่อสารที่เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้โลกเป็นโลกไร้พรมแดนอีกด้วย

เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันนี้มีจำนวนมากทั้ง โทรสาร อินเตอร์เนต ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่ช่วยในสังคมมีการติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วทันใจมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้คนก้าวทันโลกในยุคกระแสโลกาภิวัฒน์ซึ่งเป็นยุคแห่งการสื่อสารทีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งอยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญประชากรโลกสามารถนำข่าวสารมาประยุกต์ให้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมได้มากที่สุดรวมทั้งสามารถหาแนวทางในการรองรับและแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีต่อประชากรโลกดังนั้นเทคโนโลยีการสื่อสารจึงมีความสำคัญมาก

เทคโนโลยีการสื่อสารมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์เราลดเวลาที่ใช้ในการประมวลผลและการสื่อสารทำให้ผู้รับสารสนเทศปลายทางได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ช่วยสนับสนุนข้อมูลหลากหลายด้านเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทำงานของเราในอนาคตต่อไป อีกทั้งยังเข้าถึงข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและได้ข้อมูลที่ทันสมัยตลอดเวลา ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีสารสนเทศที่เห็นได้ชัดเจนในชีวิตประจำวันของเราคือโทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ต ที่มนุษย์เรามีใช้งานกันอย่างแพร่หลาย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทต่อการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร

ประโยชน์และตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีส่วนทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบันมีความสะดวกสบายมากขึ้น ทำให้คนในสังคมมีการติดต่อสื่อสารถึงกันได้ง่ายและรวดเร็ว มีการทำกิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่างร่วมกันง่ายขึ้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น

ด้านการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารด้านการศึกษา เช่น ระบบการลงทะเบียน และระบบการจัดตารางสอน นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มโอก่สทางด้านการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านการศึกษา
1. การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทำให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลหรือไม่สะดวกในการเดินทางสามารถได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับผู้ที่อยู่ในเมือง
2. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ยังช่วยเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ภาษาต่างประเทศ ทำให้บทเรียนมีความน่าสนใจมากขึ้น และเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น เช่น การแสดงสถาณการณ์จำลอง แบบจำลอง ภาพเคลื่อนไหว แสงสีและเสียงประกอบ นักเรียนสามารถเตรียมตัวก่อนเรียน หรือทบทวนบทเรียนด้วยตนเองเมื่อใดก็ได้ที่มีเวลาว่าง
3. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับผู้พิการทางสายตาหรือหู
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทต่อการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษาได้เป็นอย่างดี ทั้งในและนอกสถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ ใช้บทเรียนออนไลน์ในการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติม นอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่ทั้งครูและนักเรียนหรือบุคคลทั่วไป ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลเรื่องต่างๆ ในการทำรายงาน หรือเพื่อศึกษาหาความรู้ เว็บไซต์สำหรับค้นหาข้อมูลที่ใช้กันมากในปัจจุบัน เช่น google.com, ask.com, dogpile.com และ wikipedia.org ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลจากหลักฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต